תקנון

תקנון 'קסטיליה הפקות בע״מ'

ברוכים הבאים לאתר של 'קסטיליה הפקות בע״מ'. תקנון זה מתייחס לרכישה ו/או שימוש מכל סוג במוקד ההזמנות הטלפוני ובאתר האינטרנט של 'קסטיליה הפקות בע״מ' (להלן: 'קסטיליה') התקנון יחול על כל הנכנס לאתר זה, על כל מחזיק כרטיס ועל כל פונה אל מוקד ההזמנות הטלפוני של 'קסטיליה'.


פרשנות ותנאים כללים 
'אירוע' בתקנון זה – כל אירוע המופיע באתר
'משתמש' בתקנון זה – כל הנכנס לאתר אינטרנט זה ו/או כל העושה באתר אינטרנט זה שימוש כלשהו, לרבות הרוכש.
'הרוכש' – כל המבצע בפועל פעולת רכישה באתר
'המחזיק בכרטיס' – כל המחזיק בפועל בכרטיס שנרכש באתר, לרבות הרוכש ו/או המשתמש.
הוראות תקנון זה מתייחסות לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחיות בלבד ואין להתחשב בהן בעת פירוש הוראה כלשהי מהוראותיו.
דרכי ואופן רכישת כרטיסי הכניסה ל'אירוע' כמו גם השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו וכן העדר אחריות 'קסטיליה' לתכני האירועים כפופים לתקנון זה ולשאר התנאים המופיעים באתר זה, כמו גם על גב כרטיסי הכניסה, לפי המרבה והמחמיר. 'קסטיליה' שומרת לעצמה את הזכות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את תכניו של האתר וכל חלק ממנו וכן את התקנון. כל שינוי כאמור יחול על כל משתמש / רוכש, מיד עם עריכת השינוי כאמור. מקום בו מתגלה סתירה בין האמור באתר לבין האמור בכל פרסום אחר בקשר עם ה'אירוע', או איזה מהם, לעולם תגבר ההוראה המאוחרת ובלבד כי ההוראה המאוחרת פורסמה ע'י 'קסטיליה', או מי מטעמה ובכלל זה מפיקי ו/או מארגני האירוע לגביו קיים הפרסום וזאת בדרך מקובלת באתר ובעמוד האירועים של איזה מעיתוני היום (עיתונות כתובה) המופצים בישראל בשפה העברית. הרוכש מתבקש לקרוא את התקנון בקפידה וככל שיתבקש לעשות כן הינו מתבקש לאשר את קריאתו והבנתו. רכישת כרטיס כניסה ל'אירוע' בין באמצעות האתר, בין באמצעות הטלפון ובין ברכישה אישית מהווה את הסכמת והכרת הרוכש לכל תנאי התקנון. 
אתר זה עשוי לכלול קישורים לאתרים אחרים. 'קסטיליה' איננה ולא תהייה אחראית לתנאי השימוש באתרים אחרים, לתכניהם וכל הקשור או הנובע משימוש בהם . שימוש המשתמש בקישורים לאתרים אחרים או השימוש באתרים אחרים הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש.

 

תנאי שימוש באתר
כל המחזיק בפועל בכרטיס שנרכש באתר, לרבות הרוכש ו/או המשתמש. משתמש שאינו מסכים לאיזה מתנאי תקנון זה, לא יוכל לעשות שימוש באתר. בעצם עשיית שימוש כלשהו באתר, הנך מסכים כי קראת בעיון ובקפידה את הוראות התקנון וכי הנך מאשר אותן והן יחולו עליך ויחייבו אותך. הוראות התקנון מהוות הסכם בינך לבין 'קסטיליה'. חברת 'קסטיליה' תהיה רשאית לשנות את הוראות התקנון מפעם לפעם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף להוראות הדין. כל שימוש בתקנון שייעשה ממועד שינוי התקנון כאמור, יהיה כפוף לשינוי. בכניסתך לאתר הנך מאשר כי אתה כשיר מבחינה משפטית להשתמש באתר וכי יש לך אף הרשאה חוקית להיכנס לאתר ולהשתמש בו. הקנייה באתר מותרת מגיל 18 ומעלה. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל'ז 1977 - והינה אסורה מכל וכל. 'קסטיליה' שומרת על זכותה לבטל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כל פעולה באתר, שנתגלתה ו/או שנחשדה, כניסיון להונות וכן לנקוט בכל האמצעים המשפטיים ו/או האחרים העומדים לרשותה כנגד משתתף המבצע פעולות אסורות, לרבות הגשת תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם ל'קסטיליה'. בכניסתך לאתר, אתה מצהיר ומאשר, כי אתה רשאי אך ורק לבקר באתר לשם קבלת מידע ו/או רכישת כרטיסים ו/או מוצרים לשימוש אישי בלבד. 'קסטיליה' שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להגביל משתמש מלעשות שימוש באתר, ואף למנוע ממשתמש להיכנס לאתר ו/או להוציא משתמש מהאתר, ככל שהדבר ייראה לה, מבלי צורך במתן הודעה מראש, ומבלי שתחול עליה כל אחריות שהיא כתוצאה מכך.

 

אחריות
האירועים המופיעים באתר הינם בבעלות היזמים ו/או האמרגנים ו/או המפיקים ו/או כל אדם ו/או גוף אחר. 'קסטיליה' אינה בשום אופן היוזמת ו/או האמרגנית ו/או המפיקה ו/או המארגנת של האירועים ו/או בעלת האירועים. רכישת כרטיס כניסה הנה תוצאה של יחסים חוזיים בלעדיים בין הרוכש לבין היזמים ו/או האמרגנים ו/או המפיקים ו/או כל אדם ו/או גוף אחר, בהתאם לכל אירוע ואירוע. 'קסטיליה' אך ורק מוכרת את הכרטיסים. בהתאם, גם הפרסומים הנעשים באתר בקשר עם האירוע נעשים מטעם בעלי האירוע. אי לכך, ל 'קסטילה' לא תהיה כל אחריות מכל מין וסוג שהוא בקשר לפרסומים המופיעים באתר בקשר לאירוע. כמו כן, 'קסטיליה' לא תהיה אחראית בגין פרסום מוטעה ו/או מטעה באתר ו/או ביטול אירוע ו/או שינויים באירוע ו/או שעת תחילת אירוע ו/או שעת סיום אירוע ו/או מקום האירוע ו/או שינויים במקום האירוע ו/או הפרעות באירוע ו/או זמינות כרטיסים לאירוע ו/או סירוב כניסה לאירוע ו/או השתתפות באירוע ו/או כל דבר אחר בקשר עם האירוע ו/או כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם (ככל שייגרם) למאן דהוא בקשר עם האירוע, לרבות ולא רק, נזק רכוש ו/או נזק גוף, ישיר, עקיף, משני, תוצאתי, בתוך ו/או מחוץ לשטח האתר בו מתקיים האירוע.

 

הכרטיסים המוצעים באתר
'קסטיליה' תציע באתר כרטיסים למכירה על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכמויות כפי שתמצא לנכון ולמתאים מעת לעת. ל 'קסטיליה' הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע כרטיסים וכן לקבוע את כמות הכרטיסים שיוצעו לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.
לגבי כל כרטיס שמוצע לרכישה למשתתף, יוצגו באתר הפרטים הבאים: מחיר הכרטיס פרטי המופע, מועד המופע, המקום בו יוצג המופע.
המחירים המופיעים באתר כמחירי הכרטיסים, נמסרו על ידי 'קסטיליה' כמשקפים את מחירי השוק של הכרטיסים.
'קסטיליה' שומרת לעצמה את הזכות המלאה לקיים את קידומי המכירות ו/או דרישות המפיקים ו/או הספקים בכל הקשור למבצעי מכירות של כרטיסי כניסה ומבצעי הנחות לקהל יעד מסוים / כמות וסוג של כרטיסי כניסה, כך ויכול שכרטיס הכניסה שיימכר לקהל הרחב יהיה יקר יותר מקהל היעד שירכוש כרטיסי כניסה במסגרת מבצע זה או אחר. המשתתף מאשר בזה כי ידוע לו שפרסומים שונים ישוגרו לדואר האלקטרוני שלו והוא נותן הסכמתו לכך, במידה והמשתתף יבקש ששיגור הדואר האלקטרוני יפסק, עליו להודיע על כך ל'קסטיליה'. ששיגור הדואר האלקטרוני יפסק, עליו להודיע על כך ל'קסטיליה'.

 

תנאי השתתפות
1. הרשאים לבצע פעולה באתר: כל מי שהינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או חברה המאוגדת כדין, לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל ו/או שותפות כדין, הרשומה ברשם השותפויות בישראל, אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף ביום הצעת הרכישה ועד למילוי אחר כל תנאי הרכישה וסילוק מלוא מחירה, אשר הונפק בישראל, על ידי אחת מחברות האשראי ואשר הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת.
2. התשלום יבוצע באמצעות פרטי כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה ע'י אחת מחברות כרטיסי אשראי המקובלות בשוק. חיוב הכרטיס ייעשה באמצעות חברת קסטיליה הפקות בע״מ, דהיינו בהודעת החיוב בכרטיס האשראי יופיע הכיתוב 'קסטיליה הפקות בע״מ'
3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר הינו אישור של חברת האשראי אשר באמצעותה התחייב המשתתף לבצע את הרכישה, לעסקת הרכישה שעליה התחייב.

 

פרטי המשתתף
1. בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להזין, על פי ההוראות שיקבל, את הפרטים הבאים: ת.ז, שם פרטי, שם משפחה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.
2. בעלי האתר ו/או מפעיליו/או מי מטעמם אינם ולא יהיו אחראים לכל טעות של משתתף בעת הקלדת נתוני הפעולה באתר, לרבות פרטיו האישיים והמזהים של המשתתף. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, 'קסטיליה' שומרת על זכותה לבטל כל הוראה כאמור.
3. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל'ז 1977 - והינה אסורה מכל וכל. 'קסטיליה' שומרת על זכותה לבטל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כל פעולה באתר, שנתגלתה ו/או שנחשדה, כניסיון להונות וכן לנקוט בכל האמצעים המשפטיים ו/או האחרים העומדים לרשותה כנגד משתתף המבצע פעולות אסורות, לרבות הגשת תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם ל'קסטיליה'.

 

תשלום
1. חיוב 'הרוכש' בגין מחיר הכרטיס אותו רכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי, עד יום המופע כולל, ולאחר קבלת אישור מחברת האשראי ישלח אישור תשלום במייל.
2. ה'רוכש' יאסוף את כרטיסו בקופת המופע ביום האירוע, תוך הצגת תעודה מזהה ו/או כרטיס אשראי באמצעותו בוצעה הרכישה, יש להגיע כשלושים דקות לפני תחילת המופע. קופת המופע תיסגר כ-15 דקות לאחר תחילת המופע, למאחרים לא מובטחת כניסה ולא יוחזר כספם.

 

ביטול / שינוי עסקה 
1. ביטול עסקה / ביטול מופע ביטול עסקה ניתן לבצע באמצעות יצירת קשר למוקד "קסטיליה" במספר 9830* בזמני הפעילות, זאת תוך עד 14 ימים ממועד ביצוע העסקה ובלבד שמועד המופע אינו מתקיים בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה.

2. לאחר ביטול עסקה שנעשה כדין, יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי, בתוך 30 ימים ממועד קבלת ההודעה על הביטול במשרדי "קסטיליה", ובהתאם למחיר ששילם בפועל, בניכוי דמי ביטול כמפורט להלן.

3. בהתאם לחוק, "קסטיליה" תהיה רשאית לנכות 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ (לפי הנמוך ביניהם) כ"דמי ביטול" לרוכש ו/או לכל מי מטעמו לא תהיה כל טענה כלפי "קסטיליה" לגבי הניכוי האמור.

4. אובדן כרטיס הכניסה לא יזכה את בעליו בהחזר כספי או לחילופין באפשרות כניסה למופע.

 

פרטיות באתר
'קסטיליה' עושה את כל המאמצים על מנת לשמור באופן הטוב ביותר על פרטיות המשתמשים ועל סודיות המידע האישי שלהם באתר זה. מעבר לשימוש במידע לצורך ביצוע הרכישה, מתחייבת 'קסטיליה' שלא לעשות כל שימוש אחר במידע ללא הרשאת המשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש על פי הדין ו/או כדי למנוע שימוש לרעה. 'קסטיליה' תעשה שימוש בפרטי ההתקשרות שנמסרו לה על ידי הלקוח על מנת לעדכן את הלקוח בכל שינוי בפרטי אירוע או ביטול אירוע וכיוצ״ב. בחתימתו על תקנון זה, מאשר המשתמש ל 'קסטיליה' לעשות שימוש בפרטי ההתקשרות שלו כאמור.
'קסטיליה' נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. באתר זה, אולם, המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שעל אף כל המאמצים שעושה 'קסטיליה' על מנת לשמור על פרטיות המשתמש ו/או על סודיות המידע האישי שלו, הרי שלא ניתן לחסום לחלוטין חדירות לאתר ו/או העתקות מידע מוצפן ו/או וירוסים ו/או כל הפרעה ו/או אי תקינות ו/או עיכובים ו/או הפרעות ו/או כניסה לא מורשית ו/או שיבושים ו/או כשלים ו/או טעויות ו/או כוח עליון ו/או כל מפגע אחר, והעושה שימוש באתר ו/או מוסר פרטים אישיים, לרבות (ולא רק) פרטי התקשרות, פרטי כרטיס אשראי וכד', עושה זאת על אחריותו בלבד, ולא תהיה לו כל טענה כלפי 'קסטיליה' ו/או כל מי מטעמה לגבי כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו (ככל שייגרם) כתוצאה מכל סיבה שהיא הקשורה לאבטחה של האתר.

'קסטיליה' לא תעביר פרטים אישיים של המשתמש אל צד שלישי, אלא במקרים המפורטים להלן:
1. המשתמש ביצע ו/או ניסה לבצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע ב 'קסטיליה' ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.
2. המשתמש עשה ו/או ניסה לעשות שימוש בשירותי 'קסטיליה' לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לסייע לבצע מעשה כזה. 
3. משתמש הפר את תנאי תקנון זה ו/או כל הסכם עם 'קסטיליה' ו/או מי מטעמה.
4. ניתן צו שיפוטי המורה ל 'קסטיליה' למסור את פרטי המשתמש.
5. בכל מקרה של סכסוך, מחלוקת או הליכים משפטיים בין המשתמש לבין 'קסטיליה', אם וככל שיהיו.

 

זכויות קנין רוחני 
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, מכל מין וסוג, בין לגבי כל טקסט, עיצוב, קטעי שמע, קבצים, הודעות, תוכנות, ממסרים, סימני מסחר, בסיסי הנתונים, קוד התוכנה וכל מידע מכל מין וסוג (להלן: 'התוכן'), אופן בחירתם, קיבוצם, סידורם והצגתם של כל התכנים באתר זה, תכנונו ועיצובו של האתר, כולם וכל אחד מהם לחוד, הינם בבעלותה הבלעדית של 'קסטיליה' ו/או מי מטעמה והמשתמש אינו רשאי לעשות כל שימוש באתר שיש בו הפרה ו/או ניסיון להפרה של אילו מזכויות אלה. המשתמש רשאי להדפיס את תוכנו של אתר זה, או כל חלק ממנו, לשימושו האישי והלא מסחרי בלבד, בכפוף לכך שאינו מפר, או מנסה להפר, אילו מהזכויות בתוכנו של האתר, או שאר העניינים המוגנים כאמור. כל שימוש אחר הינו אסור בתכלית האיסור ללא הסכמה של 'קסטיליה' מראש ובכתב. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית ל 'קסטיליה' שמורים ל 'קסטיליה' כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של 'קסטיליה' בכתב ומראש.


החוק וסמכות השיפוט
הנכם מסכימים כי החוק התקף ביחס להסכם זה הנו החוק התקף במדינת ישראל וכי סמכות השיפוט הבלעדית ביחס להסכם זה תהא נתונה בלעדית לבית המשפט המוסמך שבתחום העיר תל-אביב בלבד.
לחיצה על משבצת 'מאשר' להלן מהווה את אישור הרוכש כי קרא והבין את תנאי הוראות התקנון ואת הסכמתו לתנאי התקנון ולבקשת הרוכש להתחיל בביצוע הרכישה באמצעות האתר.

מערכת למכירת כרטיסים